Peuterspeelzaal Dreumes Dribbel
  • Welkom op de website van peuterspeelzaal Dreumes Dribbel in Oog in Al, Utrecht. Deze site is zowel voor ouders die een leuke peuterspeelzaal zoeken voor hun kind, als voor ouders en peuters die al naar Dreumes Dribbel komen.


    Nieuws

    Blijf op de hoogte van ons nieuws door hiernaast (rechts) in te schrijven voor de Dribbelnieuws emails, of via Facebook of RSS.

Via deze extra nieuwsbrief willen wij als bestuur van de speelzaal de ouders van kinderen die onze speelzaal bezoeken informeren over een aantal ontwikkelingen die op dit moment rondom de speelzaal spelen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wet- en regelgeving rondom kinderopvang. Ook de regelgeving rondom peuterspeelzalen is geleidelijk, op een aantal punten sterk gewijzigd. Denk hierbij aan de richtlijnen rondom oudercommissies, pedagogisch beleid, klachtenregelingen, veiligheid, verklaringen omtrent het gedrag en eisen aan vrijwilligers en personeel, veiligheidsregels etc. Deze wijzigingen komen de kwaliteit van de opvang uiteraard ten goede. Het bestuur van de speelzaal spant zich daarom ten volle in om aan alle regelgeving te (blijven) voldoen. Jaarlijks toetst, in opdracht van de gemeente, de GG&GD inspectie kindercentra of de speelzaal aan alle wet- en regelgeving voldoet. Recent heeft op de speelzaal een inspectie door hen plaatsgevonden. Het volledige rapport heeft het bestuur nog niet ontvangen, maar mondeling is ons wel gemeld dat het met de veiligheid van de kinderen en het pedagogisch klimaat goed zit. Fijn nieuws dus!

Vanaf medio januari 2016 worden door de overheid opnieuw wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Peuterspeelzalen moeten dan aan dezelfde eisen voldoen als organisaties voor dagopvang van kinderen. Een van de grote wijzigingen die dit met zich mee brengt is de zogenaamde leidster-kind ratio. Deze is nu één beroepskracht per 15 kinderen plus een vrijwilliger (of ouder), maar wordt gewijzigd naar twee beroepskrachten per 15 kinderen. Daarnaast wordt veel gevraagd in de begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand en andere problematiek, observatiedossiers etc.

Dreumes Dribbel is een zogenaamde ongesubsidieerde speelzaal en heeft een bestuur van vrijwilligers (voorzitter, secretaris en penningmeester) die dit naast hun reguliere banen met veel liefde en inzet doen. De bestuursleden realiseren zich echter dat de huidige wijze van besturen en het financi?le kader voor de toekomst niet meer voldoende zijn om de speelzaal professioneel te leiden en te voldoen aan de nieuwe afspraken zoals door de overheid worden opgelegd. Naast de wijzingen in de regelgeving bestaat daarnaast het vraagstuk van de huisvesting van de speelzaal. In ieder geval tot de zomervakantie kunnen we op de huidige locatie blijven, voor daarna is dat echter nog onzeker.

Om deze redenen is het bestuur, in nauwe afstemming met de oudercommissie, op zoek gegaan naar een professionele organisatie waarbinnen de speelzaal opgenomen kan worden. Zodat enerzijds de professionaliteit geborgd wordt en anderzijds het karakter en het voortbestaan van de speelzaal kan worden gegarandeerd. Het bestuur voert inmiddels veelbelovende gesprekken met de stichting “spelenderwijs”, een organisatie die binnen de stad Utrecht een groot aantal speelzalen in beheer heeft en qua uitgangspunten en werkwijze goed past bij Dreumes Dribbel. Uitgangspunt is dat Dreumes Dribbel opgenomen wordt binnen de stichting Spelenderwijs. Door hen wordt nu gezocht naar oplossingen voor het huisvestingsprobleem én op korte termijn kan de speelzaal ook gebruik gaan maken van de ondersteunende faciliteiten van Spelenderwijs. Denk hierbij aan zorgconsulenten, begeleiding en trainingsfaciliteiten voor onze leidsters etc. Het bestuur, de oudercommissie en Mieke en Carolien zijn enthousiast over de perspectieven die geboden worden en kijken hoopvol naar de toekomst van onze speelzaal.

Wij zullen u in de komende maanden steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief, horen wij dat natuurlijk heel graag. U kunt contact met ons opnemen via de leidsters of via de mail met de voorzitter of de secretaris.

 

Donderdag 13 november om 20:00 uur gaan we weer gezellig een kadootje knutselen voor het Sinterklaasfeest. Dit wordt gecombineerd met een ouderavond, waar?het bestuur en de oudercommissie ook aanwezig zijn. Hier kunt u horen hoe het er voor staat of vragen stellen over de nieuwste ontwikkelingen in?Dreumes Dribbel. Tot ziens op de knutsel/ouder-avond!

Beste ouders,
hieronder de informatie die de gemeente Utrecht de speelzaal heeft verstrekt met betrekking tot het gedeeltelijk afbreken van het voormalige gebouw van de Eben Ha?zerschool. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werkzaamheden afgerond zijn, wanneer het schooljaar begint.?Aan de huisvesting van de speelzaal en de looproute ernaartoe verandert voorlopig niets.
Het bestuur van Dreumes Dribbel
Geachte bewoner,

Zoals al aangegeven op de laatste klankbordavond, starten we met de de sloop werkzaamheden van een deel van de Eben-Ha?zerschool aan het Victor Hugoplantsoen 33 Utrecht, ter voorbereiding voor de bouw van de fietsbrug en de nieuwe school. De koplokalen worden gesloopten op de speelplaats worden diverse aanpassingen uitgevoerd zodat kinderen na de zomervakantie veilig naar school kunnen gaan.

De voorbereidende werkzaamheden starten 18 juli 2014 met het verwijderen van asbest delen volgens de laatst bekende wetgeving. Daarna worden de koplokalen handmatig gedemonteerd en nutsvoorzieningen aangepast. Deze werkzaamheden duren, afhankelijk van de weeromstandigheden, tot 2 september 2014.De aanpassingen op de speelplaats worden gelijktijdig uitgevoerd.

De gemeente zal alles in het werk stellen om de overlast tot een minimum te beperken. De werktijden zijn vanaf 7.30 uur tot maximaal 19.00uur; het materieel zal niet voor 7.30 uur worden gestart.?Er zal rustig worden ontmanteld, de delen worden handmatig losgehaald en selectief gesloopt (scheiding van materialen en aanbieden aan verwerker).?De aan- en afvoerroute van materieel en materiaal zal plaats vinden via de Lessinglaan en Everard Meijsterlaan.

Van de directe woningen zal door het expertise bedrijf FIDES een bouwkundige vooropname worden gemaakt waarbij de buiten en binnenzijde op de bouwkundige gebreken op foto en verslag vast worden gelegd. De eigenaren/gebruikers krijgen daar een afschrift van, dit zal als dossier gebruikt worden bij mogelijke schade claims. De rapportage van Fides zal bij de notaris in depot worden gegeven. Het uitgangspunt is dat er door de sloopwerkzaamheden geen schade mag ontstaan aan de woningen. De eigenaren/gebruikers worden door FIDES benaderd voor een afspraak. Voor deze fase worden de volgende adressen benaderd:
Johan Wagenaarkade 39 t/m 45 -Catharina van Renneslaan 1 t/m 43 -Everard Meijsterlaan 60 t/m 66 inclusief bis nummers.

De gemeente Utrecht heeft aannemer Venus sloopwerken uit Maarsen ingehuurd voor de sloopwerkzaamheden.
De contactpersoon is Ton de Jong, bereikbaar op 030-2641555 of email t.dejong@venusbv.nl. U kunt hem benaderen voor mogelijke calamiteiten en hij is uw aanspreekpunt voor dit werk.

De toezichthouder op de sloopwerkzaamheden namens gemeente Utrecht is Peter Pieterse, bereikbaar op 030-286 0198 of email p.pieterse@utrecht.nl. U kunt bij hem terecht voor vragen over de uitvoering van de sloopwerkzaamheden.

Voor overige, algemene vragen over het project kunt u een mail sturen aan fietsbrug@utrecht.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge?nformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Peter Pieterse

sitemap  

Page 1 of 1112345»...Last »